AAC

fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864

Zaposlovanje

19.06.2019

delovno mesto: STROKOVNI VODJA ZAVODA

Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, Sežana na podlagi Zakona o zavodih (Ur.l.RS št. 12/91, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP) ter Statuta zavoda objavlja razpis za delovno mesto :

STROKOVNI VODJA ZAVODA

Kandidat/kandidatka za delovno mesto strokovni vodja zavoda mora izpolnjevati naslednje pogoje:

– ima izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje oz. raven izobrazbe, pridobljene po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje,

– ima specializacijo iz interne medicine ali iz pnevmologije,

– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,

– predloži program strokovnega vodenja in razvoja zavoda,

– je vpisan v register zdravnikov,

– ima veljavno licenco za področje interne medicine oz. pnevmologije,

– ima raven znanja slovenskega jezika v skladu z uredbo, ki ureja potrebno znanje slovenščine,

– je zdravstveno sposoben za opravljanje delovnih nalog delovnega mesta brez omejitev.

Mandat strokovnega vodje zavoda traja štiri leta.

 Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev do vključno dne 29.06.2019 v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, s pripisom »razpis za strokovnega vodjo - ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku 30 (tridesetih) dni od dneva objave razpisa.«

________________________________________________________________________

VSA PROSTA DELOVNA MESTA OBJAVLJAMO NA STRANEH ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE, ZA ZDRAVNIKE PA TUDI NA SPLETNIH STRANEH ZDRAVNIŠKE ZBORNICE./p> Izven razpisanih delovnih mest pa lahko nezavezujočo ponudbo pošljete na: info@bsezana.si; ali: bolnica.sezana@siol.net;