AAC

fax (05) 707-4019
TR: SI56 0110 0603 0278 864

Zaposlovanje

22.08.2018

delovno mesto: Direktor zavoda

BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, Sežana, na podlagi 35.člena Zakona o zavodih (Ur.l.RS št. 12/91, 8/96,36/2000 - ZPDZC, 127/2006 - ZJZP), 29.člena Statuta zavoda ter na podlagi sklepa sveta zavoda Bolnišnice Sežana z dne 21.08.2018 objavlja razpis za delovno mesto direktor/direktorica Bolnišnice Sežana

Kandidati/kandidatke za delovno mesto direktorja/direktorice zavoda morajo poleg pogojev, predpisanih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:

- univerzitetna strokovna izobrazba
- najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji in sposobnostmi
- aktivno znanje slovenskega jezika
- predložitev programa razvoja zavodaMandat direktorja/direktorice zavoda traja štiri leta. Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisno prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter programom razvoja zavoda do 7.9.2018 v zaprti kuverti na naslov: Bolnišnica Sežana, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, s pripisom »za razpisno komisijo - ne odpiraj«. Prijavljeni kandidati/prijavljene kandidatke bodo o opravljeni izbiri obveščeni v roku 30 (trideset) dni od dneva objave razpisa.«

________________________________________________________________________

VSA PROSTA DELOVNA MESTA OBJAVLJAMO NA STRANEH ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE, ZA ZDRAVNIKE PA TUDI NA SPLETNIH STRANEH ZDRAVNIŠKE ZBORNICE./p> Izven razpisanih delovnih mest pa lahko nezavezujočo ponudbo pošljete na: info@bsezana.si; ali: bolnica.sezana@siol.net;