+386 5 707 40 00 info@bsezana.si

Dejavnost zavoda

Bolnišnica Sežana je javni zavod (Zakon o zavodih Ur.l. RS 12/91; 8/96), v obstoječem sistemu samostojna pravna oseba, ki opravlja zdravstveno dejavnost (Zakon o zdravstveni dejavnosti Ur. l. 9/92) in razpolaga s premoženjem ustanovitelja – Republike Slovenije. Vpisana je v sodni register z dne 11.08.1993 pod št. Srg 1075/93. Je srednje velika pravna oseba, poslovne knjige vodi po novem Zakonu o računovodstvu (Ur. l. RS 23/99, 48/00, 30/02 in dopol.)

Bolnišnična dejavnost je v R Sloveniji kategorizirana na: terciarno, sekundarno in specialno zdravstveno dejavnost. Bolnišnica spada po tej klasifikaciji v kategorijo specialne bolnišnice.

Kot specialna bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano splošno bolnišnično zdravljenje z/in rehabilitacijo ter zdravstveno nego, vsako leto sklene pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za opravljanje specialistično-ambulantnih in hospitalnih zdravstvenih storitev. Podlaga je Splošni dogovor s katerim partnerji podrobneje opredelijo merila za sklepanje pogodbe. V skladu z aktom o ustanovitvi in določili statuta je dejavnost bolnišnice razdeljena na naslednja področja dela:

 • bolnišnično zdravstveno dejavnost, ki obsega diagnostiko, zdravljenje, medicinsko rehabilitacijo in zdravstveno nego;
 • podaljšano splošno bolnišnično zdravljenje z in rehabilitacijo ter druge spremljajoče dejavnosti specialistično – bolnišnične dejavnosti;
 • specialistično ambulantno in specialistično bolnišnično dejavnost na področju zdravljenja in rehabilitacije kroničnih pljučnih bolnikov;
 • dejavnost dialize;
 • druge zdravstvene dejavnosti: laboratorij, rentgen, fizioterapevtska dejavnost, dejavnost lekarne, ki obsega bolnišnično lekarniško dejavnost in druge dejavnosti, ki so potrebne za delovanje zavoda (dejavnosti skupnega pomena);
 • storitve nemedicinskega zdravstvenega varstva, kot so namestitev, prehrana in drugo;
 • raziskovalno dejavnost.

Bolnišnica je tudi učna ustanova, za del specializacije (9) mesecev za zdravnike interne medicine (v prvi fazi specializacije, ter 6 (od 12 možnih mesecev) kot izbirni predmet v zadnji fazi specializacije, za študente visokih šol in fakultet za zdravstvo, fizioterapijo in delovno terapijo, srednje zdravstvene šole in druge poklicne profile, ki jim je z imenovanjem mentorjem omogočeno opravljanje klinične prakse, pripravništva oz. usposabljanja za delo.

Specialistična hospitalna dejavnost


AKUTNA OBRAVNAVA PACIENTOV S PLJUČNIMI OBOLENJI

Na pulmološkem oddelku se zdravi paciente, ki potrebujejo diagnostiko in zdravljenje akutnih pljučnih bolezni ali ob poslabšanju kroničnih pljučnih bolezni, ki terjajo bolnišnično obravnavo. Oddelek ima 15 bolniških postelj.

V okviru pulmološkega oddelka se izvaja tudi bronhoskopske posege, RTG diagnostiko, diagnostiko in kontrole v drugih specialističnih ambulantah v času hospitalizacije.


NEAKUTNA OBRAVNAVA PACIENTOV

Na oddelkih za neakutno bolnišnično obravnavo se izvaja:

 • Rehabilitacija kroničnih pljučnih pacientov;
 • Podaljšano bolnišnično zdravljenje z/in rehabilitacijo (večinski delež)
 • Podaljšano bolnišnično zdravstveno nego s fizioterapijo in delovno terapijo

V program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in rehabilitacije se vključi paciente po končani akutni bolnišnični obravnavi in ki potrebujejo nadaljevanje zdravljenja,  strokovni  nadzor nad potekom zdravljenja,  zdravstveno nego  in   rehabilitacijo, ki je usmerjena v blažitev posledic  prizadetosti  ali  invalidnosti ter usposabljanje pacientov  za  tiste aktivnosti, ki so v skladu z njihovimi  preostalimi zmožnostmi in ki  jim omogočajo, da lahko živijo samostojno oz. ob delni pomoči.

Za potrebe neakutne obravnave pacientov je zagotovljenih naslednje število postelj:

 • na oddelku 200 – 22 postelj/ za rehabilitacijo
 • na oddelku 300 – 58 postelj/ za podaljšano zdravljenje z/in rehabilitacijo;
 • na oddelku 400 – 23 postelj/ za podaljšano zdravljenje z rehabilitacijsko nego;

Posteljne kapacitete bolnišnice obsegajo 127 bolniških postelj.

 

Specialistična ambulantna dejavnost

Pod specialistično ambulantno dejavnost bolnišnice spadajo:

 • spec. pulmološka ambulanta,
 • spec. kardiološka ambulanta,
 • spec. psihiatrična ambulanta,
 • spec. tireološka ambulanta,
 • spec. nevrološka ambulanta,
 • spec. urološka ambulanta,
 • spec. internistična ambulanta,
 • ultrazvočna dejavnost,
 • radiološka dejavnost in
 • dejavnost dialize.

V enoti hemodialize je za izvajanje programa zagotovljenih 15 dializnih mest. V le-tej se izvaja dializa I. in III.; ne izvaja pa se akutna dializa.

Accessibility